Het bestuur

Binnen het gilde is het bestuur verantwoordelijk is voor de algehele leiding van de vereniging. De bestuursleden hebben ieder hun eigen aandachtsgebied met bijbehorende taken. Op dit moment bestaat het bestuur uit een hoofdman, een 1e Deken, een 2e Deken, twee Dekens, een 1e Gildtmeester, een 2e Gildtmeester en een commandant. Daarnaast maakt zowel de koning als de keizer onderdeel uit van het bestuur.

De leden van het bestuur zijn in kostuum te herkennen aan een zilveren schild met daarop hun functie binnen het bestuur

Een bestuurslid met stemrecht wordt op de algemene jaarvergadering door de leden van het gilde gekozen met de meerderheid van stemmen (minimaal de helft van het aantal uitgebrachte stemmen plus een). Wanneer dat aantal niet gehaald wordt, dan volgt een herstemming. Als bij herstemming de meerderheid niet behaald wordt, moet nogmaals gestemd worden en wordt diegene gekozen die de meeste stemmen verwierf. Bij staking van stemmen beslist het lot. De stemmingen dienen schriftelijk te geschieden, tenzij de vergadering dit anders wenst. Sinds de algemene jaarvergadering van 2020 kunnen vrouwen ook toetreden tot het bestuur.

De bestuursleden treden om de 4 jaar in volgorde af, met dien verstande dat de 1e Deken en 2e Deken niet gelijktijdig kunnen aftreden. Diegene die aftreedt, kan zich herkiesbaar stellen. Wanneer er geen tegenkandidaten zijn, dan wordt hij of zij weer voor 4 jaar herkozen bij acclamatie. De bestuursfuncties worden onderling verdeeld binnen het bestuur.

Besluiten kunnen op een vergadering worden genomen bij aanwezigheid van minimaal drie bestuursleden met stemrecht. Bij zaken waarbij het bestuur het raadzaam vindt om alle leden te raadplegen, wordt een extra algemene ledenvergadering bij elkaar geroepen. Het bestuur heeft de mogelijkheid om leden te royeren. Dit mag worden gedaan bij eenieder die zich niet ordelijk gedraagt tot nadeel van het gilde en/of eenieder die de toevertrouwde goederen van het gilde verwaarloost of moedwillig vernield. Wanneer een lid geroyeerd wordt, dan geldt dit voor de rest van zijn of haar leven. We kennen momenteel onderstaande functies binnen het bestuur.

Hoofdman

De hoofdman is de belangrijkste en ook de allerhoogste in rang van de oversten, die tezamen de gildeoverheid vormen. In aanzien staat hij dus boven de koning. Hij is voorzitter van alle bestuursvergaderingen en de algemene jaarvergadering. Bij afwezigheid wordt hij vervangen door een ander bestuurslid. De hoofdman is de vertegenwoordiger van het gilde naar buiten toe bij activiteiten en bijzondere evenementen. Samen met de 1e Deken en de 2e Deken vormt de hoofdman het dagelijks bestuur. De hoofdman heeft stemrecht in de vergadering.

1e Deken

De 1e Deken is als secretaris belast met het bijhouden van de notulen, het ledenregister en de schriftelijke communicatie binnen en buiten de kring. Ook het bijeenroepen van vergaderingen en oproepen tot activiteiten en bijzondere evenementen, het regelen van vergunningen, het verzorgen van de prijzen bij concoursen en onderscheidingen bij jubilea, het kiezen van de Gildtmeester tijdens het koninginnebal met Pinksteren, het bijwonen van de algemene jaarvergadering van de kring en het bijhouden van het archief met onder andere in- en uitgaande brieven, krantenknipsels en foto’s betreffende het gilde behoren tot de taken van dit bestuurslid. Samen met de hoofdman en de 2e Deken vormt de 1e Deken het dagelijks bestuur. De 1e Deken heeft stemrecht in de vergadering.

2e Deken

De 2e Deken is als penningmeester belast met het bijhouden van de financiën in alle opzichten, zoals het innen van de contributie en de onkostenvergoeding, maar ook het opstellen van het financieel verslag en het ervoor zorgdragen dat alle kosten worden betaald en alle opbrengsten worden verwerkt. Samen met de hoofdman en de 1e Deken vormt de 2e Deken het dagelijks bestuur. De 2e Deken heeft stemrecht in de vergadering.

Deken

De Deken is als bestuurslid belast met het helpen van de leden van het dagelijks bestuur met het uitvoeren van hun taken. De Deken heeft samen met de leden van het dagelijks bestuur stemrecht in de vergadering.

Gildtmeester

De Gildtmeester heeft twee jaar zitting in het bestuur en de termijnen van de 1e en de 2e Gildtmeesters overlappen elkaar. Ze worden niet verkozen op een algemene jaarvergadering, maar gekozen door de 1e Deken tijdens het koninginnebal met Pinksteren. De Gildtmeesters onderhouden het gildezilver en zorgen ervoor dat dit aanwezig is bij alle activiteiten. Tevens verzorgen zij de tentoonstellingen tijdens de gildedagen, waarbij ze ook andere leden van het gilde kunnen inschakelen. De Gildtmeesters organiseren daarnaast het middagprogramma tijdens St. Tunnis. De Gildtmeester heeft geen stemrecht in de vergadering.

Commandant

De commandant is belast met het ordelijk commanderen en op tijd laten vertrekken van het hele gilde bij activiteiten en het helpen van de bestuursleden bij het uitoefenen van hun functies. Daarnaast zorgt de commandant verder voor de netheid en ordelijkheid bij elke presentatie en voor de orde op het schietterrein. De commandant wordt niet verkozen op een algemene jaarvergadering maar gevraagd voor deze functie door een lid van het dagelijks bestuur om deze functie te vervullen. De commandant heeft geen stemrecht in de vergadering.