Algemene jaarvergadering 2007

05/01/2007

Uiteraard werd ook dit jaar weer begonnen met de algemene jaarvergadering voor alle leden van ons gilde. Na wat vertraging in verband met het aansluiten van een beamer begon de druk bezochte vergadering rond 20.20 uur. Na het doornemen van de vorige notulen en het doornemen en goedkeuren van het overzichtelijke kasverslag, werd overgegaan tot de vaststelling van de contributie en onkostenvergoeding voor 2007. In verband met toekomstige uitgaven voor onder andere het nieuwe hoofdvaandel en de naderende gildedag in Groeningen is door middel van stemming besloten om de contributie met €5,00 en de onkostenvergoeding voor aspirant-leden met €2,50 te verhogen. Het teergeld zal gelijk blijven, omdat deze kostendekkend is.
Hierna werd er dit jaar voor de eerste keer door alle onderdelen van het gilde (geweerschutters, tamboers, vendeliers en kruisboogschutters) apart verslag gedaan van de verschillende ondernomen activiteiten het afgelopen jaar. Dit ging erg goed en is dan ook zeker voor herhaling vatbaar. Na de pauze was het dhr. Odi Bouwmans (oud beschermheer van ons gilde en kringvoorzitter van de Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk) die een woord wilde richten aan de aanwezigen. Hij haalde vooral het aftreden van hoofdman Jac Gerrits en deken Erwin Vousten aan en bedankte hen voor hun inzet de afgelopen jaren.

Na het evalueren van de viering van St. Tunnis het afgelopen jaar en het behandelen van de ingekomen stukken en mededelingen werd overgegaan tot de bestuursverkiezingen. Zoals iedereen wist zouden Erwin Vousten en Jac Gerrits dit jaar aftreden en zich niet herkiesbaar stellen. Allereerst werd Erwin bedankt voor alles wat hij de afgelopen jaren als bestuurslid heeft gedaan voor het gilde. Hierna viel Jac dezelfde eer ten deel en hij kreeg uit handen van Theo van Kessel voor zijn inzet als hoofdman zelfs een zilveren herinneringsschild. Na het behalen van een ruime meerderheid van de stemmen zijn twee nieuwe leden toegetreden tot het bestuur; Theo Kuijpers en Alby Jans. Jeroen Kuijpers en Maik Vloet werden automatisch lid (omdat ze reeds aspirant-lid waren) en na stemming zijn ook Gert-Jan de Wijse en Sietse Postmus lid geworden van ons gilde. Hiermee overschreden we met ons gilde de bijzondere grens van 100 leden en alle aanwezigen kregen dan ook een leuk presentje (memohouder) om hier extra aandacht aan te besteden. Na de rondvraag werd de vergadering zoals gebruikelijk weer gesloten met de christelijke groet. Al met al was het een prettige en nuttige jaarvergadering. We willen alle aanwezigen en iedereen die moeite heeft gestoken in de organisatie bedanken voor hun inzet.