Algemene jaarvergadering 2012

06/01/2012

Dit jaar vond op vrijdag 6 januari weer de jaarlijkse algemene jaarvergadering plaats voor alle leden en aspirant-leden van het gilde. De vergadering begon rond de klok van 20.00 uur en de opkomst was ook dit jaar weer goed. Na de opening door hoofdman Theo Kuijpers stonden we stil bij het overlijden van gildebroeder Jan Jans en voormalig gildepriester Piet Linssen door middel van het in acht nemen van een minuut stilte. Vervolgens werden enkele beelden getoond van de begrafenis van Jan Jans. Hierna werd het kasverslag behandeld door 2e Deken Marcel de Vos en aansluitend gaven de kascontroleurs aan dat ze een controle hadden gedaan en dat alles in orde was. Nadat het vragen van de kascontroleurs voor 2012 werd aangegeven dat de contributie, onkostenvergoeding en teergeld voor het komende jaar niet zouden worden verhoogd.

Vervolgens gaf Mörgan Veekens een verslag van de activiteiten die door de geweerschutters zijn ondernomen in 2011. Jeroen Kuijpers vertelde daarna over de vendeliers. Na beide verslagen was het tijd voor de bestuursverkiezingen en het stemmen op de nieuwe leden. Aftredend volgens rooster waren Jan Loenen en Theo Kuijpers. Zowel Jan als Theo hadden ervoor gekozen om zich niet nogmaals herkiesbaar te stellen. Twee kandidaten hadden aangegeven graag toe te willen treden tot het bestuur, namelijk Berni Kusters en Mörgan Veekens. Voor toetreding tot het bestuur moest gestemd worden en na het tellen van de stemmen bleek dat beide leden konden toetreden tot het bestuur. Marcel de Vos nam het woord en bedankte Theo Kuijpers voor de afgelopen vijf jaar dat hij hoofdman is geweest. Theo kreeg een zilveren herinneringsschild en Bertie kreeg een bos bloemen. Aangezien Jan Loenen niet aanwezig was bij de algemene jaarvergadering werd er niet stilgestaan bij zijn aftreden. Vervolgens moest er gestemd worden voor de toetreding van twee nieuwe leden, namelijk Donny van Wijk en Toine Oudenhoven. Allebei werden ze met ruime meerderheid gekozen en verwelkomd binnen het gilde.

Vervolgens nam Marjon Hermans-Ermers het woord en besprak de activiteiten die de tamboers het afgelopen jaar hadden ondernomen. Daaropvolgend ging Christien Rijnen in op de activiteiten waaraan de kruisboogschutters in 2011 hadden deelgenomen. Hierna nam 1e Deken Robby Willems het woord voor het bespreken van de ingekomen stukken en enkele mededelingen. Hij ging onder andere in op het ledenaantal, de jubilarissen, belangrijke uitgaven over 2011 en de gildedagen waar we het komende jaar aan zullen deelnemen. Beschermheer Karel van Soest richtte vervolgens het woord tot ons. Hij wenste ons onder andere de beste wensen voor het nieuwe jaar en wenste ons tevens veel succes voor de activiteiten waar we het komende jaar aan zullen gaan deelnemen. Na de rondvraag volgde de sluiting van de vergadering. Het was een nuttige en prettige vergadering. We willen alle aanwezigen hartelijk danken.