Algemene jaarvergadering 2013

04/01/2013

Op vrijdag 4 januari vond dit jaar de jaarlijkse algemene jaarvergadering plaats voor alle leden en aspirant-leden van het gilde. De vergadering begon rond de klok van 20.00 uur en de opkomst was ook dit jaar weer goed. Na de opening door hoofdman Berni Kusters stonden we stil bij het overlijden van gildebroeder Geert Rijnen door middel van het in acht nemen van een minuut stilte. Hierna werd goedkeuring gevraagd voor de notulen van de vorige algemene jaarvergadering (welke was opgesteld door 1e Deken Robby Willems) en werd het kasverslag behandeld door 2e Deken Marcel de Vos. Aansluitend gaven de kascontroleurs Ben Tönissen en Sten Duijkers aan dat de financiële stukken prima in orde waren. Marcel en administrateur Marjon Hermans-Ermens werden bedankt voor het opstellen hiervan. Nieuwe kascontroleur werd Jac Gerrits en Laurens van Dijk gaf aan nieuwe reserve kascontroleur te willen zijn. Hierna werd aandacht gevraagd voor een voorstel met betrekking tot de soorten lidmaatschappen die we binnen het gilde kennen. In de huidige situatie kan iemand lid worden (man van 18 jaar en ouder) of aspirant-lid worden (jongen of meisje tussen 9 en 18 jaar of vrouw van 18 jaar en ouder). Nu is het zo dat vrouwen van 18 jaar en ouder alleen aspirant-lid mogen worden wanneer ze een functie vervullen binnen het gilde. Onder een functie verstaan we tamboer, schutter of vendelier. Deze regel kennen we niet bij de andere lidmaatschapsvormen. Voorstel was om de regel af te schaffen, zodat vrouwen makkelijker aspirant-lid kunnen worden van ons gilde. Verder blijft alles ongewijzigd. Na stemming werd het voorstel aangenomen. Hierna werd aangegeven dat de contributie, onkostenvergoeding en het teergeld voor het komende jaar niet zouden wijzigen.

Vervolgens gaf Mörgan Veekens een verslag van de activiteiten die door de geweerschutters zijn ondernomen in 2012. Gert-Jan de Wijse vertelde daarna over de vendeliers. Na beide verslagen was het tijd voor de bestuursverkiezingen en het stemmen op de nieuwe leden. Aftredend volgens rooster waren Marcel de Vos (herkiesbaar) en Gert-Jan de Wijse (niet herkiesbaar). Gert-Jan had aangegeven om na twee jaar in het bestuur terug te willen treden en we zochten dus een nieuwe Deken die de resterende twee jaar vol kan maken. Sietse Postmus had aangegeven dat hij zich graag voor deze positie verkiesbaar wilde stellen. Na het tellen van de stemmen waren er meer dan voldoende positieve stemmen voor zowel Marcel als Sietse. Berni nam het woord en bedankte Gert-Jan voor de afgelopen jaren dat hij een bijdrage had geleverd aan het bestuur. Ook feliciteerde hij Sietse en Marcel en wenste ze veel succes voor de komende jaren. Vervolgens moest er gestemd worden voor de toetreding van twee nieuwe leden, namelijk Sjaak van Bree en Hans Simons (de nieuwe trominstructeur). Allebei werden ze met ruime meerderheid gekozen en verwelkomd binnen het gilde. Fons Stam werd automatisch lid bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar.

Na de pauze nam Marjon Hermans-Ermers het woord en besprak de activiteiten die de tamboers het afgelopen jaar hadden ondernomen. Daaropvolgend gingen Christien Rijnen en Jac Gerrits in op de activiteiten waaraan de kruisboogschutters (traditioneel en wip) in 2012 hadden deelgenomen. 1e Deken Robby Willems besprak vervolgens de ingekomen stukken en had nog enkele mededelingen. Hij ging onder andere in op het ledenaantal, de jubilarissen, belangrijke uitgaven over 2012 en de gildedagen waar we het komende jaar aan zullen deelnemen. Het komende jaar kennen we de volgende jubilarissen: Ger Muffels (25 jaar gildebroeder), Pieter Gerrits (25 jaar gildebroeder), Frans Kusters (50 jaar gildebroeder), Chris Rijnen (50 jaar gildebroeder) en Maike Ebben-Thijssen (25 jaar tamboer). In 2013 zullen we als gilde deelnemen aan de vrije gildedag in Milsbeek (16-06-2013). Hierna volgde een verrassing voor de aanwezigen. Beschermheer Karel van Soest onthulde namelijk samen met gildebroeder Theo van Kessel de prachtige nieuwe panelen voor het veldkapelletje die met medewerking van gildebroeders opnieuw zijn vervaardigd. Ze zijn geschilderd door Theo van Kessel en ook gildebroeders Hans Gerrits en Alby Jans zijn we hiervoor dank verschuldigd. De panelen zijn bovendien gespoten bij Kusters Autoschade. Iedereen vond de nieuwe panelen heel mooi en ze zijn zeker een aanwinst voor het kapelletje en het gilde. Vervolgens richtte Karel van Soest het woord tot ons. Hij wenste ons nog het beste voor het nieuwe jaar en wenste ons tevens veel succes voor de activiteiten waar we het komende jaar aan zullen gaan deelnemen. Na de rondvraag volgde de sluiting van de vergadering. Het was een nuttige en prettige vergadering. We willen alle aanwezigen hartelijk danken.